Om Transports a-kassa

Vårt uppdrag är att administrera den statliga Arbetslöshetsförsäkringen för våra medlemmars räkning och att betala ut ersättning till dem vid arbetslöshet.

A-kassan startades 1937 som en del av Transportarbetareförbundet. 2013 separerades fackförbund och a-kassa helt och hållet genom ett JO-beslut och sedan dess är vi en fristående organisation.

Så fungerar a-kassan

Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning, det innebär att när det fattas beslut om ersättning eller medlemskap så fattas detta enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK).

Övervakande myndighet är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), en statlig myndighet som lyder under regeringen. IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen, genom att granska om de håller sig till juridiskt bindande regler.

A-kassan har ett 30-tal anställda runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm men handläggning av ersättnings - och medlemsärenden sköts i huvudsak av våra lokalkontor. Dessa finns i Umeå, Luleå, Gävle, Uppsala, Karlstad, Jönköping, Linköping, och Kristianstad.

Föreningsstämma

Transports a-kassa är en förening och alla medlemmar kan påverka vårt arbete genom en demokratisk process.

Vi håller en ordinarie föreningsstämma varje vår där 25 valda ombud representerar alla våra medlemmar. Årets föreningsstämma hålls den 25 maj 2022.

Vår organisation

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman som har möte en gång varje år. Då fastställs bland annat årsredovisningen för föregående år och det är val av ledamöter och suppleanter till styrelse. Styrelsen består av sex förtroendevalda medlemmar och en statlig representant som utses av IAF och styrelsen har möten en gång i månaden.

Styrelsens ordinarie ledamöter är:

  • Sture Thorsell – ordförande
  • Anna Ryding - vice ordförande
  • Eva Ekström
  • Daniel Waenerlund - adjungerad
  • Anders Gustavsson
  • Mikael Danielsson Sjöstam
  • Annika Hedström
  • Anette Schierbeck – statens representant

Ladda hem våra stadgar