GDPR

Vi på Transports a-kassa värnar om din personliga integritet och vill därför informera dig om vad vi gör med de personuppgifter vi samlar in om dig. Syftet med GDPR är att alla vi som bor och jobbar inom EU ska få bättre kontroll över våra personuppgifter.

A-kassan är ansvarig för att de personuppgifter vi har om dig hanteras på ett riktigt sätt. Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap samt utreda din rätt till ersättning och betala ut den.

Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål.

Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Ja. För att kunna vara medlem i Transports a-kassa krävs alla uppgifter vi efterfrågar.

Vi efterfrågar endast de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem och uppfylla de lagstadgade skyldigheter vi har i och med vårt myndighetsutövande.

Ändamålet med vår behandling av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan, administrera ditt medlemskap samt utreda din rätt till ersättning och att betala ut arbetslöshetsersättning. Det huvudsakliga kategorier av personuppgifter som vi behandlar gällande dig är personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.

Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål.

För att du ska kunna vara medlem i a-kassan måste vi hantera personuppgifter om dig (medlemsregister). Enligt GDPR krävs det dock att det finns en laglig grund (d.v.s. det måste finnas stöd av någon lag) för att a-kassan ska få behandla dina personuppgifter.

När du blir medlem hos Transports a-kassa skriver du under en medlemsansökan. Denna gäller som ett avtal och det är även det medlemsavtalet som gör behandlingen av dina personuppgifter laglig. (Vi måste ha uppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem).

Det finns också så kallade ”rättsliga förpliktelser” som gör behandlingen laglig, till exempel rättsliga förpliktelser som följer av bokföringslagen, skattelagstiftning med mera.

I undantagsfall sker behandlingen med stöd av så kallat berättigat intresse. Detta tillämpar Transports a-kassa som laglig grund för att kunna spara vissa telefonsamtal upp till 1 dygn. Det gäller telefonsamtal där det kan finnas en hotbild mot vår personal. Här har vi gjort en avvägning där vi bedömer att vårt intresse av behandling väger tyngre än den enskildas intresse av dataskydd.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra leverantörer och deras underleverantörer om de behandlar dina uppgifter för vår räkning. Det kan t.ex. vara leverantören av Mina sidor-systemet. (Att de "behandlar" uppgifterna betyder i det här fallet endast att uppgifterna finns i systemet.) Dina uppgifter kan också lämnas ut till en tredje part, t.ex. myndigheter.

Det är dock alltid a-kassan som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

A-kassan har på statens uppdrag ett myndighetsutövande och är därför skyldig att lämna ut personuppgifter till följande mottagare när det behövs:

 • Andra a-kassor om du byter a-kassa
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Kommunernas socialnämnder
 • Statistiska centralbyrån SCB
 • Migrationsverket Centrala studiestödsnämnden CSN
 • Brottsförebyggande rådet BRÅ
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF
 • Justitieombudsmannen
 • Justitiekanslern
 • Riksrevisionen
 • Swedbank för att kunna betala ut ersättning
 • Företag som hanterar avgiftsavisering och korrespondens, t.ex. Kivra
 • Skatteverket Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen
 • Förvaltningsrätterna, Kammarrätterna och Högsta domstolen
 • Kronofogdemyndigheten
 • Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten

A-kassan får enligt GDPR inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras.

Vissa uppgifter måste dock sparas enligt andra lagar. Uppgifter får också bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter.

Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

Även bokföringslagen ställer krav på att a-kassan ska spara uppgifter viss tid. De uppgifter som omfattas av lagen ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Om du börjar fylla i en medlemsansökan och då lämnar personuppgifter, men väljer att avbryta innan ansökan slutförts, finns de lämnade uppgifterna ändå kvar i vårt system under en kortare tid.

Vi kontrollerar dina namn- och adressuppgifter mot skatteverkets folkbokföringsregister så att dina avier skickas rätt.

När det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning och lagar och bestämmelserna tillåter det, hämtar a-kassan in uppgifter från följande myndigheter och organisationer:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Centrala Studiestödsnämnden CSN
 • Tidigare a-kassa vid övergång till Transports a-kassa
 • Migrationsverket
 • Skatteverket
 • Kronofogdemyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF
 • Arbetslöshetsmyndigheter i andra länder om du söker ersättning utomlands
 • Arbetsgivare som utfärdar arbetsgivarintyg

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om person-uppgiftsbehandlingen ska lämnas av a-kassan både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Om du begär att få ett så kallat registerutdrag har a-kassan i normalfallet 30 dagar på sig att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av a-kassan. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till a-kassan och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Enligt Dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte behövs för till exempel myndighetsutövning. I a-kassans fall handlar vår behandling av personuppgifter nästan alltid om myndighetsutövning.

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Eftersom a-kassan har ett myndighetsutövande och därmed är tvungna att samla in och behandla personuppgifter, baserar vi i stort sett aldrig vår behandling på samtycke.

Gör så här för att nyttja dina rättigheter:

Kontakta i första hand medlemsservice eller kontakta Dataskyddsombudet på Transports a-kassa.

Se rubrik ”Vem som har ansvaret och vart du kan vända dig”

Dina personuppgifter överförs inte till något land utanför EU/EES-området.

Transports a-kassa är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Behöver du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kan du göra det via e-post till gdpr@transport.se, genom att skicka ett brev till:

Dataskyddsombudet
Transports a-kassa
Box 714
101 33 Stockholm

eller genom att ringa på telefonnummer 010-480 30 00.
(Vårt dataskyddsombud är även dataskyddsombud för Transportarbetarförbundet.)

Om du anser att dina data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast.
Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY (tidigare Datainspektionen).