Allt om Ersättningen

Här hittar du allt om hur ersättningen fungerar, hur du ansöker och vad du måste göra.

Har du blivit varslad eller uppsagd?

Om du har blivit varslad, se över redan nu vilka handlingar du behöver skicka in till oss om varslet skulle leda till att du blir arbetslös längre fram.

Har du redan blivit arbetslös är det viktigaste att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. När du gjort det kan du skicka in en ansökan till oss via Mina sidor.

Läs mer om vad du behöver göra, och vilka handlingar du behöver skicka in och hur du söker ersättning nedan.

Sök ersättning

Är du eller riskerar du att bli arbetslös? Vi hjälper dig!

Hjälp mig att söka

GUIDE

Så här fungerar ersättningen

Ersättningen kallas för arbetslöshetsersättning eller a-kassa. Ersättningen är tidsbegränsad och ger dig pengar under tiden du söker nytt arbete. 

Pengarna kommer ifrån den statliga Arbetslöshetsförsäkringen som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat i Sverige.

A-kassan

Arbetslöshetskassan kallas vanligtvis a-kassan.

 • A-kassan beslutar om du får arbetslöshetsersättning och hur stor den blir.
 • A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättning.
 • A-kassan svarar på frågor om arbetslöshetsersättning.
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen hjälper dig att söka efter ett nytt arbete.

När du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen meddelar arbetsförmedlingen det till a-kassan.

Det är viktigt att du anmäler dig så fort som möjligt när du blir arbetslös, eftersom a-kassan beräknar din arbetslöshetsersättning från och med det datum du anmält dig på arbetsförmedlingen.

 • Arbetsförmedlingen informerar dig även om de regler du ska följa för att få arbetslöshetsersättning.
 • Arbetsförmedlingen kontrollerar att du som får arbetslöshetsersättning aktivt söker arbete och följer reglerna i arbetslöshetsförsäkringen.
 • Arbetsförmedlingen meddelar din a-kassa om händelser som kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du vara medlem i en a-kassa och uppfylla ”Grundvillkoren” som beslutas av Riksdagen och finns i Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Grundvillkoren är:

 • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Du måste du kunna arbeta och kunna säga ja till 3 timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar varje vecka.
 • Din avsikt ska vara att arbeta och du får inte ha något hinder för att ta ett arbete. 

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du även uppfylla ett arbetsvillkor.

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat en viss mängd under ”ramtiden”, vanligen de senaste 12 månaderna innan du registrerade dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

Huvudregeln säger att du ska ha arbetat minst:

-  60 timmar per månad under 6 av de senaste 12 månaderna för arbetslösheten. Dessa månader behöver inte vara i följd.

Exempel, du söker ersättning från april och du har arbetat minst 60 timmar under 6 månader av de senaste 12 månaderna.

 

 

Alternativregeln

Uppfyller du inte kraven i huvudregeln kan du ändå ha rätt till ersättning om du i stället har arbetat minst:

- 40 timmar per månad under minst 6 månader i sträck och den totala arbetstiden måste uppgå till minst 420 timmar

Exempel, du söker ersättning från april och har arbetat minst 40 timmar per månad och totalt minst 420 timmar under 6 på varandra följande månader.

 

Tid som kan hoppas över

Om du inte har arbetat tillräckligt under ramtiden, men har genomfört totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenning kan man få räkna totalt två sådana månader som arbetad tid.

Det betyder att ramtiden förlängas med samma antal månader som du varit förhindrad från att arbeta. Vi kan då ta med arbete som ligger längre tillbaka i tiden än det senaste året när vi prövar om du uppfyller arbetsvillkoret.

Varje månad som vi kan förlänga ramtiden med kallas överhoppningsbar. Som mest får 5 år hoppas över och vi kan räkna på det sjätte året.

Fråga oss vad som gäller för dig.

Ersättningen betalas antingen ut som grundbelopp eller som inkomstbaserad ersättning.

Det är regeringen som bestämmer hur högt grundbeloppet och högsta ersättningen är.

INKOMSTRELATERAD ERSÄTTNING

Har du varit medlem i a-kassan i minst tolv månader kan du få inkomstbaserad ersättning.

 • A-kassan beräknar den inkomstbaserade ersättningen på hur mycket pengar du har haft i lön.
 • Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under den tid som du varit medlem.

GRUNDBELOPP

Har du varit medlem i a-kassan i mindre än 12 månader när du blir arbetslös betalar a-kassan ut grundbeloppet till dig.

 • Grundbeloppet beräknas utifrån hur mycket du har arbetat och inte hur mycket pengar du har fått i lön.
 • För att få grundbeloppet måste du ha uppfyllt ett arbetsvillkor.
 • A-kassan betalar grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.

Som längst kan du få arbetslöshetsersättning i 300 ersättningsdagar. Det kallas för en ersättningsperiod.

Om du är förälder till barn under 18 år kan du få arbetslöshetsersättning som längst i 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Aktivitetsstödet som du kan få när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program räknas med i ersättningsperioden.

Om du arbetar deltid och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Regeln innebär att du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en och samma ersättningsperiod.

Kontakta oss om du vill veta mer

Karens

Karens innebär att du inte får ersättning från den första arbetslösa dagen i din ersättningsperiod. I vanliga fall är karensen 6 dagar. På grund av Coronapandemin har antalet karensdagar sänkts från 6 till 2 dagar. Denna sänkning gäller även under 2023.

 • Varje ny ersättningsperiod börjar med 2 karensdagar.
 • Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Vi använder Swedbank för att betala ut ersättningen. Anmäl vilket konto du vill ha pengarna insatta på till  Swedbanks kontoregister.

Om du inte anmäler ditt konto till kontoregistret får du istället en utbetalningsavi postad hem till dig. Den kan du lösa in på något av Swedbanks kontor eller hos något av deras ombud. Tänk på att du då kan få betala en avgift.

SÄRSKILDA FALL

Viktigt att känna till

Din ersättning kan påverkas av hur din situation ser ut. Det kan till exempel gälla om du har arbetat extra eller studerat. 

Om du är företagare har du i regel inte rätt till ersättning från a-kassan.

För att få rätt till ersättning krävs:
 • Att du helt har upphört med din personliga verksamhet i företaget eller,
 • Att du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet.

Du kan även ha rätt till ersättning om du får arbetet i företaget godkänt som bisyssla eller om du har en deltidsanställning samtidigt med eget företag.

Vad krävs för att du ska räknas som företagare?
 • Att du bedriver näringsverksamhet.
 • Att du personligen utför arbete i verksamheten
 • Att du har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska anses som företagare.

Det är viktigt att du alltid informerar oss om förändringar när du har ett eget företag. Sedan är det vi som gör bedömningen om du fortsatt ska anses vara företagare eller inte.

Deltidsanställning och eget företag?

Om du blir arbetslös från ditt deltidsarbete och du haft detta samtidigt som du varit verksam i eget företag, kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om:

 • Du haft eget företag vid sidan av deltidsarbete minst sex månader före arbetslösheten.
 • Du haft deltidsanställning på minst 17 timmar i veckan.
 • Du arbetat i genomsnitt högst 10 timmar i veckan i företaget.
 • Du i genomsnitt haft en inkomst som inte överstiger 2730 kronor i veckan.

Det egna företagets verksamhet får inte utökas under arbetslösheten.

Företag som bisyssla

För att vi ska kunna beräkna din ersättning per dag och bedöma lönsamheten i de företag du bedrivit verksamhet i de senaste tre åren, behöver vi dina deklarationsuppgifter för de tre senaste taxerade åren. Ladda hem och underteckna en fullmakt och skicka den till:

Skatteverket
Företagsskattekontor 3/FS 35 Bashanteringen
171 94 Solna

Ladda hem blanketten Fullmakt till Skatteverket

Äger du jord- och skogsbruk?

Enligt skatteverket är jord- och skogsbruk näringsverksamhet. Detta ska alltid utredas om du skall betraktas som företagare eller inte.

Om du vid sidan av ditt jord- och skogsbruk haft en heltidsanställning, finns det en möjlighet att det kan klassas som en bisyssla.

Det innebär i sådant fall att du får fortsätta driva ditt jord- och skogsbruk i samma omfattning som tidigare utan att det påverkar din ersättning.

Om du arbetar deltid kan du samtidigt få a-kassa men det finns en begränsning på hur länge du får kombinera arbete och ersättning från a-kassan.

Det spelar ingen roll ifall du är timanställd eller anställd ett visst antal dagar per månad. Under en ersättningsperiod kan du arbeta och få ersättning i max 60 veckor.  När du använt dina 60 veckor kan du inte längre få ersättning under veckor där du också arbetar. Det går däremot bra att fortsätta få ersättning från oss i veckor då du är arbetslös hela veckan (måndag-söndag).

Kontakta oss om du vill veta mer

Du har inte rätt till ersättning från a-kassan under samma tid som du får avgångsvederlag. Som avgångsvederlag räknas all ersättning som betalats ut till dig som kompensation för att din anställning har upphört.

Avgångsvederlag kan se ut på olika sätt, tex en engångssumma, månatligt belopp under en viss tid eller pensionsförsäkring. Om du får ersättning av din arbetsgivare och orsaken till att du får ersättningen är att din anställning avslutats, kommer vi att betrakta det som ett avgångsvederlag.

Ersättningar som inte räknas som avgångsvederlag:

Kollektivavtalsbaserade försäkringsersättningar, som till exempel AGE, avgångsersättning från Trygghetsrådet, och AGB, avgångsbidrag från Trygghetsfonden/AFA betraktas inte som avgångsvederlag.

Kom ihåg att anmäla dig på Arbetsförmedlingen även om du får avgångsvederlag!

För att vi ska godkänna ditt extra arbete som bisyssla måste du ha visat att du klarat av att utföra arbete i ditt extra arbete i minst 12 månader vid sidan av heltidsarbete.

Inkomsten får inte överstiga i genomsnitt 3060 kr per vecka från ditt extra arbete.

För företag finns ingen inkomstgräns, vi kommer dock att göra avdrag från din ersättning för inkomst som överstiger 3060 kr per vecka.

Om du får ditt extra arbete godkänt som en bisyssla gäller följande:

 • Du får fortsätta arbeta i den omfattning som du gjort tidigare utan att utöka tiden under arbetslöshetens gång. Antal timmar framgår av ditt beslut om bisyssla.
 • Du behöver inte redovisa arbetet på dina tidrapporter.

Om du arbetar fler timmar än vad ditt beslut medger upphör ditt extra arbete att vara en bisyssla. Du måste då kontakta oss och i fortsättningen redovisa arbetet på dina tidrapporter.

Är din bisyssla ett eget företag och du utökar dina timmar upphör din rätt till ersättning och du måste genast meddela a-kassan. För att åter få rätt till ersättning måste du antingen lägga ditt företag vilande eller upphöra med verksamheten.

Grundregeln för ersättning från a-kassan är att ingen ersättning kan lämnas om du deltar i någon utbildning. För att få ersättning måste du antingen ha avslutat dina studier eller definitivt avbrutit dem. Att du definitivt avbrutit studierna innebär att inga fortsatta studier planeras.  

Fyll i ett studieintyg på Mina sidor.

Observera:
 • Att studierna avslutats styrks med utbildningsbevis.
 • Avbrottet styrks med intyg från skolan.
När är studier överhoppningsbara?

Överhoppningsbar är den heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader. Studier kan aldrig vara överhoppningsbara om de inte avslutats. Studier anses vara avslutade om de lett till examen, om de definitivt avbrutits eller om den på förhand uppgjorda studieplanen fullföljts.

Du har möjlighet att ansöka om att få studera samtidigt som du får ersättning från a-kassan. Det du bör tänka på då, är att du ansöker i god tid innan du ska påbörja dina studier. Studierna får heller inte hindra dig från att ta ett heltidsarbete. Det är viktigt att du får ett beslut från oss innan du påbörjar dina studier.

Fyll i och skicka in Ansökan om att få studera under arbetslösheten på Mina sidor.

Vad som räknas som studier regleras i de lagar som styr arbetslöshetsförsäkringen. 

För att a-kassan ska anse att en utbildning är studier enligt regelverket, krävs det att följande punkter uppfylls:
Det finns en studieplan. Deltagaren lotsas genom utbildningen genom olika avsnitt, moment eller kapitel. Avsnitten kommer i en viss ordning och genomförs oftast vid vissa tidpunkter. 
Det genomförs kunskapstester. Deltagarens kunskaper kontrolleras en eller flera gånger under utbildningen gång. 
Det utfärdas kursintyg. Efter genomgången utbildning med godkänt resultat utfärdas någon form av intyg eller diplom. 
Utbildningssamordnare. Du måste vara registrerad eller inskriven hos en utbildningsanordnare. 
Studiestöd. Om det går att få studiestöd för deltagandet så är det fråga om studier

Är du osäker på vad som gäller för dig, kontakta oss

Det är viktigt att du känner till att det påverkar din ersättning från a-kassan om du väljer att ansöka om pension. Nivån på din ersättning sänks i förhållande till hur mycket pension du tar ut.

Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan.

Du har rätt att söka ersättning från a-kassan fram till den månad du fyller 66 år.

Ta gärna kontakt med oss om du har funderingar innan du ansöker om pension.

Om du själv har sagt upp dig eller orsakat uppsägning från arbetsgivaren, riskerar du att bli avstängd från ersättning under viss tid. Detsamma gäller för företagare som upphör med verksamhet som är lönsam.

Från och med 2024 gäller nya regler för dig som är företagare

För att minska effekterna av covid-pandemin som bröt ut 2020, lättade regeringen tillfälligt på reglerna när det gäller a-kassan.

Från och med januari 2024 återgår vi till de ordinarie regler som gällde innan covid-pandemin.

Läs mer

Är du deltidsarbetslös?

Att vara arbetslös behöver inte betyda att man inte jobbar alls. Många arbetslösa arbetar på timme, har fasta deltidsanställningar eller vikarierar på deltid.

Jobbar du mindre än heltid och är registrerad på arbetsförmedlingen som arbetssökande, kan du ha rätt till ersättning från a-kassan. Läs mer

Har du fått ett återkrav?

Om du har fått arbetslöshetsersättning som du inte haft rätt till, kommer a-kassan vanligtvis besluta att du ska betala tillbaka beloppet, ett så kallat beslut om återkrav. Läs mer